Hướng dẫn mục lục ngân sách nhà nước với dịch vụ lĩnh vực dầu khí

Công văn Số 456/TCT-KK

V/v hướng dẫn mục lục NSNN với dv hỗ trợ pt, khai thác dầu, khí

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 33078/STC.NS ngày 20/12/2013 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị sửa lại công văn số 193/TCT-KK ngày 14/01/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn kê khai nộp thuế số thu từ hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực dầu, khí. Về vấn đề này, sau khi thống nhất với Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (MLNSNN), và Quyết định số 54/QĐ-BTC ngày 12/01/2011 của Bộ Tài chính, về việc:

Đính chính Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của BTC quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước thì:

– Tiểu mục 1056 “Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí)”: Để theo dõi, hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên, trừ các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí đã được hạch toán ở các tiểu mục 3752 và 3802.

– Tiểu mục 1704 “Thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ hoạt động:

+ Thăm dò,

+ Phát triển mỏ và

+ Khai thác dầu, khí thiên nhiên

(không kể thuế giá trị gia tăng thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí)”

Để theo dõi, hạch toán khoản thuế GTGT từ hoạt động:

– Thăm dò, phát triển mỏ và

– Khai thác dầu, khí thiên nhiên.

Theo quy định nêu trên, khoản thu:

– Thuế TNDN và

– Thuế GTGT

từ dịch vụ hỗ trợ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí không hạch toán vào:

– Tiểu mục 1056 và

– Tiểu mục 1704

mà vẫn hạch toán và Tiểu mục 1052 “Thuế TNDN của các đơn vị không hạch toán vào ngành” và Tiểu mục 1701 “Thuế GTGT Hàng sản xuất, kinh doanh trong nước”.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết.
Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: