ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn số 541/TCT-CS

 ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 1949/CT-QLTTĐ ngày 8/11/2013 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc cấp biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại tiết 4.2 Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) đã quy định:

“4.2. Đối với đất ở của:

– Các hộ gia đình,

– Cá nhân

Chi cục Thuế có thể ủy nhiệm cho UBND cấp xã thực hiện thu thuế của NNT. Phạm vi ủy nhiệm, trách nhiệm của cơ quan thuế và đơn vị ủy nhiệm thu thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

– Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Điều 36. Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế

1. Cơ quan thuế ủy nhiệm cho:

– Tổ chức,

– Cá nhân

thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế sau đây:

…- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

…2. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc trực tiếp với cá nhân được ủy nhiệm thu thuế, trừ trường hợp ủy nhiệm thu thuế đối với các khoản thu nhập có tính chất không thường xuyên theo quy định của Bộ Tài chính”.

Căn cứ các quy định trên thì việc ủy nhiệm thu (UNT) thuế SDĐPNN chỉ được thực hiện giữa cơ quan thuế với UBND cấp xã đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Về ý kiến đề xuất của Cục Thuế TP Hải Phòng nêu tại công văn 1949/CT-QLTTĐ, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club