Ưu đãi giảm tiền thuê đất phải nộp trường hợp đơn giá thuê bị điều chỉnh

Công văn số 1376/TCT-CS

V/v giảm tiền thuê đất

Kính gửi: Đường sắt Việt Nam
(Đ/c: 118 Lê Duẩn- Phường Cửa Nam – Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Trả lời Công văn số 25/ĐS-VP ngày 06/01/2014 của Đường sắt Việt Nam:

Về giảm tiền thuê đất

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường:

“1. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 ngày 12 năm 2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ”.

– Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu:

+ Tại điểm c khoản 1, Điều 6 quy định:

“c) Các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2012 theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính nhưng chưa được giải quyết do chưa đáp ứng quy định về thủ tục, hồ sơ theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC .

Các trường hợp này cũng được tiếp tục xem xét giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 khi có văn bản gửi tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này”

+ Tại khoản 2 Điều 6 quy định:

“2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được giảm 50% (năm mươi phần trăm) số tiền thuế đất phát sinh phải nộp năm 2013, năm 2014. Trường hợp sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, năm 2014 vẫn lớn hơn 02 lần số tiền thuế đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuế đất phải nộp năm 2013, năm 2014 bằng 02 lần số phải nộp của năm 2010”.

– Tại Điều 96 Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 quy định:

“Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt bao gồm:

1. Điều hành giao thông vận tải đường sắt;

2. Xếp, dỡ hàng hóa;

3. Lưu kho, bảo quản hàng hóa;

4. Giao nhận;

5. Đại lý vận tải;

6. Thuê, mua phương tiện, sửa chữa phương tiện;

7. Các dịch vụ khác liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở khách hàng, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng đường sắt.”

– Tại điểm 17, 18, 19, 20 phần B, mục 2, phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại:

Về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện quy định:

“17. Dịch vụ vận tải đường sắt

18. Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

19. Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt

20. Dịch vụ vận tải đường sắt đô thị”

– Tại điểm 1.2, mục II Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“1.2- Trường hợp người được giao đất không thu tiền sử dụng đất sử dụng đất được giao vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ (không tách riêng được diện tích đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ) thì tính tiền thuê đất phải nộp đối với diện tích đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo phương pháp phân bổ.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Đường sắt Việt Nam là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực:

– Kinh doanh vận tải đường sắt;

– Điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia;

– Đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không

là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ theo quy định của Luật Đường sắt và Luật Thương mại.

Trường hợp Đường sắt Việt Nam đang sử dụng, đất tại khu 118 Lê Duẩn Hà Nội, khu đất 95-97 Lê Duẩn và khu đất 107 Trần Hưng Đạo vào hoạt động trong lĩnh vực nêu trên; Hàng năm công ty thực hiện tạm nộp tiền thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuế nhưng chưa được ký Hợp đồng thuê đất với Nhà nước;

Nếu năm 2012 đơn giá thuê đất của Đường sắt Việt Nam đối với diện tích này áp dụng đơn giá được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ và số tiền thuê đất phải nộp năm 2012 tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010, thì thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất của năm 2012 theo quy định tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Đường sắt Việt Nam liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được xem xét và giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club