Hướng dẫn xử lý về việc tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

Công văn số 5078/TCT-QLN
V/v chậm nộp tiền sử dụng đất

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

TCT nhận được CV số 9410/CT-KTTĐ đề ngày 05/11/2014 của Cục Thuế thành phố HCM báo cáo vướng mắc và đề xuất xử lý về việc tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất:

  • Dự án khu trung tâm thương mại
  • Chung cư phường Tân Kiểng, quận 7.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại

  • Điểm a Khoản 1 Điều 34 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của CP thì:

“Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với

  • Thời hạn quy định,
  • Thời hạn gia hạn nộp thuế,
  • Thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế,
  • Thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”

phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 TT 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì :

“Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” thuộc trường hợp bị cưỡng chế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp CTCP tập đoàn đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn chậm nộp

  • Tiền sử dụng đất
  • Lệ phí trước bạ

dự án khu trung tâm thương mại và chung cư phường Tân Kiểng, quận 7 thì bị tính tiền chậm nộp, trường hợp công ty chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì bị cưỡng chế nợ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club