Hướng dẫn xác định về thời điểm tính thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Công văn số 2223/TCT-CS

V/v thời điểm tính thu tiền thuê đất

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn
(Địa chỉ: Lầu 2, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 22/5/2014, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 49/2014/SDI- CV không đề ngày của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn về tiền thuê đất.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Tiền thuê đất, thuê mặt nước được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trường hợp thời điểm bàn giao đất, mặt nước trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước thì thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời điểm bàn giao đất, mặt nước. ”

– Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, quy định thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất:

“1.Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất, trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế. ”

– Tại Công văn số 651/BBT ngày 16/5/2014 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 về phúc đáp Văn bản số 46/2014/CV-SDI ngày 15/5/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn có nêu:

“…Căn cứ Quyết định giao đất số 57/QĐ-TTG ngày 12/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Bản đồ vị trí số 10854/QĐ-ĐCNĐ do Sở Địa chính – Nhà đất lập ngày 24 tháng 2 năm 2000; đến ngày 15/5/2014, dự án Khu liên hợp sân Golf- Thể dục thể thao và Nhà ở tại Phường An Phú chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất “.

Căn cứ các quy định trên, đối với trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong Quyết định giao đất, cho thuê đất thì tiền thuê đất được tính thu kể từ thời điểm bàn giao đất thực tế.

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn được Nhà nước cho thuê đất theo Quyết định số 57/QĐ-TTG ngày 12/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp sân Golf – Thể dục thể thao và Nhà ở tại phường An Phú chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất nên chưa đủ căn cứ để xác định tiền thuê đất. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở địa phương xác định thời điểm bàn giao đất thực tế (bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng) để cơ quan thuế tính tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club