Hướng dẫn về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn số: 3728/TCT-CS

V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 35620/CT-QLĐ ngày 21/7/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 5, Điều 9, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định:

“5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.”

– Tại Khoản 5 và Khoản 6, Điều 10, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

“5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.

6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Thì chỉ xét miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo đó, trường hợp của ông Hoàng Văn Ngọc là người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy 1 năm 10 tháng (trong khoảng thời gian từ tháng 7/1952 đến tháng 7/1954) theo Quyết định số 4075/LĐTBXH ngày 15/3/2001 của Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội là trường hợp hoạt động sau ngày 19/8/1945 nên không thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Trường hợp nếu ông Hoàng Văn Ngọc là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho ông Hoàng Văn Ngọc theo quy định tại Khoản 6, Điều 10, Thông tư số 153/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.