Hướng dẫn về giảm tiền thuê đất với doanh nghiệp thuê đất Nhà nước

Công văn số: 3778/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

 

Trả lời Công văn số 37919/CT-QLĐ ngày 06/08/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách miễn giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu:

“1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã); hộ gia đình; cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010; sử dụng đất đúng mục đích, trong năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 02 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010.

Số tiền thuê đất làm căn cứ xem xét giảm theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và quy định tại Thông tư này là số tiền thuê đất phát sinh trong năm chưa trừ tiền bồi thường; hỗ trợ được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

…2. Tổ chức; hộ gia đình; cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được giảm 50% (năm mươi phần trăm) số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2013, năm 2014. Trường hợp sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, năm 2014 vẫn lớn hơn 02 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, năm 2014 bằng 02 lần số phải nộp của năm 2010”.

– Tại Điều 1 Quyết định số 755/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

“Điều 1. Đính chính nội dung tại điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 6, điểm a Khoản 3 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu như sau:

Tại điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC:

Đã in: “trong năm 2011”; “năm 2011”; Sửa lại là: “từ năm 2011”;

Đã in: “ngày 03” ; Sửa lại là: “ngày 30”

Đã in: “ngày 14/11/2010”; Sửa lại là: “ngày 14/11/2005””.

 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Bao bì Phú Hưng được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, xén kẻ vở học sinh, in và các dịch vụ sau in theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 04/06/2007 và Hợp đồng thuê đất số 66-08/HĐTĐTN ngày 18/03/2008 của Sở Tài nguyên & Môi trường Nhà đất Hà Nội. Nếu từ năm 2012, Công ty phải xác định lại đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/.NĐ-CP của Chính phủ và số tiền thuê đất xác định lại tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010; Tổng cục thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội; nêu tại Công văn số 37919/CT-QLĐ ngày 06/08/2014, cụ thể:

Công ty TNHH Bao bì Phú Hưng thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất đối với thời gian đơn vị sử dụng đất đúng mục đích theo văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.