Hướng dẫn về đối tượng miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn số 5875/TCT-CS
V/v chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 7462/CV-CT ngày 19/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 2 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục đích kinh doanh.”

– Tại điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

“Điều 1. Đối tượng chịu thuế

2.2. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế);”

– Tại Điều 10 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định về miễn thuế quy định các trường hợp được miễn thuế không quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất để xây dựng trụ sở của Ngân hàng phát triển Việt Nam và các chi nhánh trực thuộc của Ngân hàng phát triển Việt Nam.

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đất để xây dựng trụ sở của Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 1, Thông tư số 153/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club