Hướng dẫn chính sách khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất

Công văn số 2505/TCT-CS
V/v: Chính sách khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời Công văn số 6717/CT-QLĐ ngày 13/03/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

+ Tại Khoản 1 Điều 1 Chương I quy định:

“1. Nghị định này quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.”

+ Tại Điều 42 Chương VI quy định:

“Trường hợp người được giao đất, được thuê đất hoặc tổ chức phát triển quỹ đất thỏa thuận được với người bị thu hồi đất về mức bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo sự thỏa thuận đó; Nhà nước không tổ chức, thực hiện bồi thường, hỗ trợ.”

– Tại Tiết 3.1 Điểm 3 Phần II Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định:

“3- Việc trừ tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP), chỉ tính cho diện tích đất phải nộp tiền thuê đất và được hướng dẫn cụ thể như sau:

3.1- Tổ chức, cá nhân được nhà nước cho thuê đất đã ứng trước để chi trả tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và thực hiện trả tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP (áp dụng cho thời gian thuê đất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 trở đi) thì được khấu trừ số tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất đã chi trả (có đủ chứng từ hợp lệ và theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) vào tiền thuê đất phải nộp; mức được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp cho cả thời hạn thuê đất ghi trong quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất (không tính cho thời hạn được gia hạn thuê đất tiếp theo).

Trường hợp người được nhà nước cho thuê đất tự thỏa thuận mức bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với người bị thu hồi đất (không thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định tại Điều 39 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP) thì tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất được trừ được tính theo giá đất của mục đích sử dụng đất được giao hoặc được công nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành áp dụng tại thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành… ”

Căn cứ các quy định trên:

– Trường hợp CTCP Gốm- Xây dựng- Thương mại và vận tải Hoàng Kim thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật đất đai:

Công ty đã xin phép và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thỏa thuận với người có đất bị thu hồi (không có thủ tục lập phương án bồi thường và Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án) thì Công ty được trừ số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất (bao gồm cả tiền hỗ trợ về đất đối với đất công ích xã) vào tiền thuê đất phải nộp tính theo giá đất của mục đích sử dụng được giao hoặc được công nhận quyền sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành áp dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành.

– Trường hợp Công ty cổ phần Gốm- Xây dựng- Thương mại và vận tải Hoàng Kim không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật đất đai:

Công ty cổ phần Gốm- Xây dựng- Thương mại và vận tải Hoàng Kim không được trừ số tiền mà Công ty đã chi trả theo thỏa thuận với Ủy ban nhân dân xã Thạch Đà vào tiền thuê đất phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club