Hướng dẫn chính sách ưu đãi tiền thuê đất cho dự án đầu tư

Công văn số 2507/TCT-CS
V/v Chính sách ưu đãi tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời Công văn số 1154/CT-THNVDT ngày 28/02/2014 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum vướng mắc về thu tiền thuê đất, TCT có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 3, Điều 2, Chương I Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm:

+ Mở rộng quy mô,

+ Nâng cao công suất,

+ Năng lực kinh doanh,

+ Đổi mới công nghệ,

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm,

+ Giảm ô nhiễm môi trường.”

– Tại Khoản 6 Điều 14 Chương III Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Dự án gặp khó khăn phải:

– Tạm ngừng xây dựng,

– Tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất,

– Thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản,

– Tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp ĐKKD. ”

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum được Nhà nước giao đất để trồng cây cao su với diện tích 4.248.241 m2, Công ty phải chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo QĐ số 2196/UBND-ND ngày 25/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ngày 16/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Quyết định số 1058/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng và cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng trụ sở Nông trường cao su Plei Kần với diện tích 32.404,7 m2, nằm trong phần diện tích 4.248.241 m2 Công ty đã thuê nêu trên thì đối với phần diện tích xây dựng trụ sở Nông trường cao su Plei Kần:

– Công ty không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư

– Mà chỉ được xem xét miễn tiền thuê đất trong trường hợp dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động khi Công ty gửi đầy đủ hồ sơ cho cơ quan thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club