Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất

Công văn số 1375/TCT-CS

V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 27/CT-QLCKTTĐ ngày 06/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

+ Tại Điểm c Khoản 1 và Điểm h Khoản 2 Điều 13 quy định về phân loại đất:

“Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất:

c) Đất rừng sản xuất;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất:

h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;”

+ Tại Khoản 6 Điều 33, quy định nhà nước giao đất không thu tiền SD đất trong các trường hợp sau đây:

“6. Người sử dụng đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp quy định tại Điều 88 của Luật này; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;”

+ Tại Điểm c Khoản 1 và Điểm b Khoản 4 Điều 36 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất:

“Điều 36. Chuyển mục đích sử dụng đất

Việc chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất quy định tại Điều 13 của Luật này được thực hiện như sau:

1. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

4. Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định sau đây:

b) Nộp tiền sử dụng đất theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng trừ đi giá trị quyền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng tính theo giá đất do Nhà nước quy định tại thời điểm được phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất;.. ”

– Tại Khoản 1 Điều 3 Chương I Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất:

“Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 33 Luật Đất đai 2003.”

– Tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang quy định về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư xây dựng nghĩa trang:

“2. Các tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang được nhà nước:

a) Cấp đất xây dựng nghĩa trang lâu dài và không thu tiền sử dụng đất;.. ”

Căn cứ các quy định trên, đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp; đất làm nghĩa trang; nghĩa địa thuộc nhóm đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 13 Luật Đất đai 2003. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang được nhà nước cấp đất xây dựng nghĩa trang lâu dài và không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất làm nghĩa trang, nghĩa địa thì không thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club