Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất của hộ nghèo, dân tộc thiểu số do Tổng Cục Thuế ban hành

Công văn số 5623/TCT-CS

V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số 5135/CT-THNVDT ngày 27/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 29, Điều 3 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội quy định:

“29. Hộ gia đình sử dụng đất là:

+ Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình,

+ Đang sống chung

+ Có quyền sử dụng đất chung

tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.”

– Tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất quy định:

“1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi:

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất;

+ Công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc

+ Khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp ông Đoàn Hồng Lợi là:

+ Thành viên trong hộ nghèo

+ Nhận cho tặng quyền sử dụng đất từ cha đẻ là ông Đoàn Hồng Cương là chủ hộ nghèo đồng thời là chủ hộ sử dụng đất cho tặng nêu trên.

– Trường hợp nếu hộ gia đình ông Đoàn Hồng Cương và ông Đoàn Hồng Lợi:

+ Chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào

+ Nay nếu hộ gia đình ông Đoàn Hồng Cương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở

thì hộ gia đình ông Đoàn Hồng Cương thuộc đối tượng được xét giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

– Đối với trường hợp bà Trần Thị Mỹ Châu là:

+ Thành viên trong sổ hộ nghèo

+ Sổ hộ khẩu có chủ hộ là bà Nguyễn Thị Hường nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Trần Sỹ Tuệ là thành viên trong sổ hộ nghèo và hộ khẩu nêu trên.

Trường hợp nếu hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường và bà Trần Thị Mỹ Châu:

+ Chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào,

+ Nay nếu hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở thì hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường thuộc đối tượng được xét giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club