Giải quyết vướng mắc về việc xác định thời gian tính phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

Công văn số 908/TCT-CS

V/v xác định phạt chậm nộp Theo TT 16/2013/TT-BTC

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 13895/CT-QLCKTTĐ ngày 7/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vướng mắc trong việc xác định thời gian tính phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đã quy định:

“1. Các dự án sử dụng đất vào mục đích xây nhà để bán, để cho thuê, kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài chính, cụ thể là: kết quả tài chính tính đến 31/12/2012 mà lỗ hoặc chi phí của doanh nghiệp lớn hơn doanh thu do giá trị hàng tồn kho quá lớn hoặc doanh nghiệp đã phát sinh chi phí đầu tư lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng thì được nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian này”.

Căn cứ quy định trên, đối với các trường hợp thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC thì chủ đầu tư được phép nộp tiền sử dụng đất làm nhiều lần trong thời gian 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế, quá thời hạn này mới bị phạt chậm nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính (bao gồm cả các trường hợp được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính đồng thời thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất và được UBND cấp tỉnh cho phép được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC nêu trên) thì chủ đầu tư được phép nộp tiền sử dụng đất làm nhiều lần trong thời gian 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế, quá thời hạn này mới bị phạt chậm nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, cơ quan thuế phải xác định lại và thông báo lại số tiền sử dụng đất phải nộp, tiền phạt chậm nộp (nếu có) đối với các trường hợp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club