Giải quyết vướng mắc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Công văn số 906/TCT-CS 

V/v vướng mắc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 3505/CT-THNVDT ngày 11/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách min, giảm tin thuê đất. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm d, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xut, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định đối tượng áp dụng giảm tin thuê đất:

“1. Đi tượng áp dụng

d) Các trường hợp sử dụng đất thuê của nhà nước từ trước ngày 31/12/2010 nhưng chưa có đầy đủ các giấy tờ thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không vi phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đai, tiền thuê đất phải nộp năm 2010 được cơ quan thuê tạm tính theo đơn giá thu tiền thuê đất quy định tại Nghị định s 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2010 của Chính phủ và năm 2011 được tính theo đơn giá thu tin thuê đất quy định tại Nghị định s 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ, nếu s tiền thuê đất phải nộp tạm tính năm 2013, 2014 lớn hơn 2 lần s tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng 47 (trước đây là Công ty xây dựng Thủy lợi 7) thuộc đối tượng thuê đất của Nhà nước, sử dụng đất thuê của Nhà nước nhưng chưa có Quyết định cho thuê đất và Hợp đồng thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên nếu năm 2010 Công ty được Cơ quan thuế tạm tính tiền thuê đất theo đơn giá quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ và từ năm 2011 nộp tiền thuê đất theo đơn giá quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phải nộp lớn hơn 2 lần tiền thuê đất phải nộp năm 2010 thì Công ty cổ phần Xây dựng 47 thuc đối tượng xét giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club