Giải đáp vướng mắc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Công văn số 2464/TCT-CS

Giải đáp vướng mắc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 72/CT-QLĐ ngày 08/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 quy định đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“b) Tổ chức kinh tế thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

– Xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.”

+ Tại Khoản 1, Điều 13 quy định nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.”

– Tại Khoản 10, Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ quy định:

“Kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thể như sau:

a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.

b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

c) Mười một (11) năm đối với:

+ Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư;

+ Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

d) Mười lăm (15) năm đối với:

+ Dự án thuộc Danh Mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

– Tại Điều 26 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư của Chính phủ quy định:

“Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất:

+ Không thu tiền sử dụng đất;

+ Có thu tiền sử dụng đất; hoặc

+ Cho thuê đất có dự án đầu tư

thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.”

Căn cứ các quy định trên, nếu trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khai thác cát, sỏi, đất, đá thực hiện khai thác tài nguyên khoáng sản tại các địa bàn có:

+ Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

thì được xem xét áp dụng quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ nêu trên. Ý kiến kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đối với trường hợp hoạt động khai thác khoáng sản không được miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế đã tổng hợp và tham gia ý kiến với Cục Quản lý công sản (là đơn vị được Bộ giao) chủ trì xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn về tiền thuê đất, thuê mặt nước và đã được quy định tại Khoản 5, Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club