Đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật

Công văn số 520/TCT-CS

V/v miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 2054/CT-TH-NV& DT ngày 11/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do trong Công văn Cục Thuế không có hồ sơ cụ thể nên Vụ Chính sách trả lời về vấn đề trên như sau:

Trường hợp doanh nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ, nếu doanh nghiệp có:

– Đầy đủ hồ sơ miễn, giảm theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của:

+ Luật Quản lý thuế;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ) thì cơ quan thuế giải quyết:

– Miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian thực hiện nếu có vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế gửi:

– Hồ sơ cụ thể và

– Có đề xuất phương án giải quyết để Tổng cục có cơ sở xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club