Thủ tục ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với CM

Công văn số 808/TCT-CS V/v thủ tục ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với CM

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 161/CT-THNVDT ngày 05/02/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng; Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

Tại khoản 5, Điều 39 Thông tư số Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, quy định:” … Đối với hộ gia đình, cá nhân có công với Cách mạng phải có giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh hoặc của cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp.

Hồ sơ khai miễn, giảm tiền sử dụng đất được gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp hồ sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong trường hợp hồ sơ nộp tại xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan thuế địa phương nơi có đất trong trường hợp chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông.”

Căn cứ các quy định nêu trên, hộ gia đình có công với cách mạng phải thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật người có công với cách mạng để được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất. Cơ quan Thuế căn cứ hồ sơ tài liệu của hộ gia đình do Cơ quan đăng ký nhà đất chuyển làm căn cứ phê duyệt số tiền được miễn giảm, số tiền sử dụng đất còn phải nộp khi tính nghĩa vụ tài chính. Ngày 08/9/2008, Bộ Tài chính có Công văn số 10466/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thủ tục thực hiện ưu đãi tiền sử dụng đất theo pháp luật người có công với cách mạng.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế biết và báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club