Kê khai phí, lệ phí đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập

Cơ quan thuế quản lý kê khai học phí, viện phí của các cơ sở giáo dục, y tế công lập và các cơ quan thu phí phải nộp hồ sơ khai phí (khai tháng, khai quyết toán)

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 311/CT-KK&KTT ngày 17/01/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc kê khai phí, lệ phí đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản VIII và khoản IX, Mục A Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ thì học phí, viện phí của các cơ sở giáo dục, y tế công lập là khoản thu phí của ngân sách nhà nước.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: “3. Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước:

a) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên thì cơ quan thuế vẫn phải quản lý kê khai học phí, viện phí của các cơ sở giáo dục, y tế công lập và các cơ quan thu phí phải nộp hồ sơ khai phí (khai tháng, khai quyết toán) với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club