Hướng dẫn thủ tục về án phí, tài sản tạm giữ,.. đã được thi hành nhưng sau đó phát hiện có sai lầm

Công văn số 4815/TCT-KK
V/v : hoàn án phí

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 634/CT-KKT ngày 26/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về việc vướng mắc hoàn án phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 33 và Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn:

– Tại khoản 1, 2 Điều 33: Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:….”.

– Tại khoản 1, Điều 74: Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền:

“1. Cơ quan thuế phải hoàn trả tiền thuế, số tiền phạt thu không đúng và trả tiền lãi tính trên số tiền nộp thừa của tiền thuế, tiền phạt thu không đúng cho người nộp thuế, bên thứ ba trong thời hạn 15 ngày, kể từ ra quyết định giải quyết khiếu nại hoặc từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Tiền lãi được tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố.

Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Quyết định của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự:

“4. Trường hợp quyết định về án phí, phạt tiền, tịch thu vật chứng, tài sản tạm giữ đã được thi hành nhưng sau đó phát hiện có sai lầm và đã có quyết định hủy bỏ quyết định về án phí, phạt tiền, tịch thu thì cơ quan thi hành án phải phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan tài chính cấp tỉnh nơi cơ quan thi hành án cấp quân khu có trụ sở để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền, tài sản đã nộp vào NSNN theo quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật Thi hành án dân sự. Hồ sơ hoàn trả gồm:…

Căn cứ hồ sơ gửi kèm theo công văn số 634/CT-KKT ngày 26/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang thì các khoản thu hồi án phí sơ thẩm, án phí dân sự phúc thẩm theo quyết định số 04/QĐ-CTHA ngày 23/12/2013 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hà Giang không phải là tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Trường hợp Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang đã nộp khoản án phí nêu trên vào NSNN và nay đề nghị hoàn trả thì đề nghị Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hà Giang liên hệ với cơ quan tài chính đồng cấp để thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn hiện hành về thủ tục hành chính về thi hành án dân sự.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán-kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club