Hướng dẫn chính sách lệ phí trước bạ khi sáp nhập doanh nghiệp

Công văn số 3898/TCT-CS

V/v vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ

 

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 5253/CT-THNVDT ngày 28/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Về việc vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ khi sáp nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“2. Sửa đổi Khoản 18, Điều 3 như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nêu tại Công văn số 5253/CT-THNVDT ngày 28/05/2014, cụ thể: trường hợp Ngân hàng DAIABANK sáp nhập vào Ngân hàng HDBANK sau đó Ngân hàng HDBANK đi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản mang tên Ngân hàng DAIABANK là trường hợp sáp nhập theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Ngân hàng Nhà nước) nên Ngân hàng HDBANK thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.