Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế

Công văn số 1660/TCT-CS

V/v ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10
Địa chỉ: Số 10, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 48/CV-13 ngày 11/11/2013 của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10:

Về hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại Khoản 3 Điều 19 Chương VI quy định:

“Điều 19. Thuế suất ưu đãi

3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

+ Tại Khoản 1 Điều 20 Chương VI quy định:

“Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

d) Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có:

  • Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;
  • Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ”.

+ Tại Khoản 3 Điều 18 Chương VI quy định:

“3. Việc ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. Doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô…) thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Nếu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 là cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện về danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ quy định thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập có được từ hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa, cụ thể mức ưu đãi như sau:

– Về thuế suất:

Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 được áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong suốt thời gian hoạt động.

– Về thời gian miễn, giảm thuế:

+ Nếu khi chuyển đổi từ Trung tâm y khoa số 10 thành Bệnh viện đa khoa số 10 mà Bệnh viện vẫn hoạt động trong quy mô, phạm vi trong Giấy chứng nhận đầu tư số 64121000410 ngày 3/8/2011, không đầu tư mở rộng thì Bệnh viện đa khoa số 10 tiếp tục được hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN của Trung tâm y khoa số 10 cho khoảng thời gian còn lại.

+ Nếu khi chuyển đổi từ Trung tâm y khoa số 10 thành Bệnh viện đa khoa số 10 có gắn với hoạt động đầu tư mở rộng so với quy mô, phạm vi trong Giấy chứng nhận đầu tư số 64121000410 ngày 3/8/2011 thì Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 phải hạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng và phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN về thời gian miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: