Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề

Công văn số 1972/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9386/CT-Ttra1-N2 ngày 14/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

Về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động xã hội hóa

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định:

“2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư; liên doanh; liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;”.

Căn cứ tại:

– Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ;

– Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình; tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

– Mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính: cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì thu thập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10 % trong suốt thời gian hoạt động theo quy định tạo Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ.

– Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với CQT khi hoạt động làm căn cứ xác định và nghĩa vụ về thuế.”.

– Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 10 % trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng CP quy định.”.

– Tại Mục II danh mục loại hình; tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với loại hình Trung tâm dạy nghề phải đáp ứng các điều kiện sau:

Quy hoạch mạng lưới (Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề); Quy mô đào tạo tối thiểu (50 học sinh); Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo; Diện tích đất sử dụng tối thiểu (10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị); Tiêu chuẩn thiết kế (Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi); Số lượng nghề đào tạo (Có chương trình dạy nghề theo quy định); Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

– Theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/5/2013, trong đó đã sửa đổi nội dung tiêu chuẩn về “Quy hoạch mạng lưới” tại Mục II danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các Tổ chức chính trị – xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương của các Tổ chức chính trị – xã hội phải có văn bản chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính”; các điều kiện khác tại Mục II Quyết định 1466/QĐ-TTg phải đáp ứng vẫn không thay đổi.

Theo trình bày của Cục Thuế tại công văn:

Công ty TNHH PACE thành lập đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 20/05/2003; chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 22/01/2009 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP HCM cấp với ngành nghề:

Đào tạo dạy nghề; dịch vụ tư vấn đầu tư…

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 110/2005/GCNDN-LĐTBXH ngày 18/8/2005 do Sở LĐ TB&XH cấp, tên Trung tâm dạy nghề Dân lập Bây.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 29/2012/GCNĐKDN ngày 01/10/2012 do Sở LĐ TB&XH cấp, tên đơn vị đăng ký: Trung tâm Dạy nghề Doanh nhân và Giám đốc PACE.

Công ty kê khai miễn thuế TNDN 02 năm kể từ năm 2003; thuế suất TNDN 20 % (từ năm 2003 đến hết năm 2012), năm 2007 là năm giảm thứ 3.

Công ty TNHH PACE quy mô đào tạo có trường hợp khóa học chưa đạt đến 50 người; diện tích đất sử dụng tối thiểu:

Chưa đạt đến mức quy định 1000 m2 đối với khu vực đô thị. Công ty thuê mặt bằng với tổng diện tích xây dựng: 1.168,55 m2.

Căn cứ các quy định nêu trên về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động xã hội hóa:

Trường hợp Công ty TNHH PACE thành lập các Trung tâm dạy nghề (năm 2005, năm 2012) nếu các Trung tâm này chưa đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể quy định tại Mục II Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/05/2013) thì Công ty không được hưởng thuế suất thuế TNDN 10 % đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề và phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tình hình thực tế việc kê khai ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH PACE (Công ty đã kê khai miễn giảm thuế TNDN từ năm 2003 nhưng đến năm 2005 mới có Giấy chứng nhận đã đăng ký hoạt động dạy nghề) và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: