Hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư

Công văn số 4484/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế tndn

 

 

Kính gửi: ưu đãi thuế tndn

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
– Công ty TNHH DDK Việt Nam ( 20 đường Dân Chủ, KCN VSIP 2, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 005/14/CV-DVL ngày 15/9/2014 của Công ty TNHH DDK Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: ưu đãi thuế tndn

Tại Điểm 7 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế đã sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“7. Bổ sung Khoản 5a Điều 19 như sau: ưu đãi thuế tndn

5a. Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong Hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, ở các giai đoạn tiếp theo trường hợp thực tế thực hiện được coi là dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực hiện theo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, khó khăn khách quan) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu; đối với dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2014 thì ưu đãi thuế được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại được tính từ ngày 01/01/2014.

Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 – 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại.”

Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ nêu trên.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư,. đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014, .Thông tư của Bộ Tài chính và tình hình thực tế của doanh nghiệp .để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH DDK Việt Nam được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán,thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

Bài viết cùng chủ đề: