Hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án BOT

Công văn số: 5791/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Phước;
– Công ty Cổ phần kinh doanh BOT đường ĐT 741
(Địa chỉ: Đường ĐT 741, ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2125/CT-TTHT ngày 16/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước và công văn số 07/CTCPKD-BOT741 ngày 10/11/2014 của Công ty Cổ phần kinh doanh BOT đường ĐT 741 về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án BOT. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“3. CSKD đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003, số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế TNDN đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì CSKD được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.”

– Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/05/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao quy định:

“1. Doanh nghiệp BOT và doanh nghiệp BTO được hưởng ưu đãi thuế TNDN như quy định đối với Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với các doanh nghiệp này được áp dụng trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án.”

– Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34, Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được

  • áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm,
  • miễn thuế TNDN 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế
  • giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

– Khoản 1 Điều 11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp CTCP kinh doanh BOT đường ĐT741 được thành lập mới từ dự án BOT đường ĐT741 trên cơ sở hợp đồng BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 (đoạn Đồng Xoài – Phước Long) với UBND tỉnh Bình Phước, phát sinh doanh thu của dự án được ưu đãi thuế từ ngày 15/11/2005, đăng ký ưu đãi thuế TNDN từ 01/01/2006 thì Công ty

  • áp dụng thuế suất 10% trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án kể từ năm 2007,
  • miễn thuế TNDN 4 năm (từ năm 2006 đến năm 2009),
  • giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (kể từ năm 2010).

Nếu Công ty Cổ phần kinh doanh BOT đường ĐT741 phát hiện hồ sơ khai thuế TNDN đã nộp cho cơ quan thuế còn sai sót thì Công ty được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước và Công ty được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: