Hướng dẫn về thuế suất thuế TNDN do chuyển nhượng bất động sản

Công văn số 4841/TCT-CS
V/v thuế suất thuế TNDN

Kính gửi : Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 2545/CT-TTHT ngày 27/8/2014 và công văn số 1850/CT-TTHT ngày 26/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên hỏi về thuế suất thuế TNDN chuyển nhượng BĐS, sau khi xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2 Điều 16 Chương V Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định:

“Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS bao gồm

  • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật),
  • Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của DN kinh doanh BĐS theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất;

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản khi chuyển nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất, Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất;

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở…”

– Tại khoản 1 Điều 17 Chương V Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 và Thông tư số78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định về doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng BĐS như sau:

“Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Chương V Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì từ kỳ tính thuế TNDN năm 2014, hoạt động chuyển nhượng BĐS áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%.

Theo các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH An Lệ có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản và Công ty thực hiện bàn giao bất động sản vào ngày 25/4/2014, quyết toán thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong năm 2014 thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản này được áp dụng thuế suất 22%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết và căn cứ vào tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện./

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: