Hướng dẫn về thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa

Công văn số: 4254/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN đối với hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa

 

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội
– Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Gia Lâm
(Địa chỉ: Số 211 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 116/CV-MTĐT ngày 4/8/2014 của Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Gia Lâm (Xí nghiệp) và công văn số 40128/CT-TTr3 ngày 19/8/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định Người nộp thuế trong đó bao gồm:

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập; ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;”

Tại Khoản 3 Điều 20 Chương V Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và điểm 5 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 1/1/2009; mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 10% đối với hoạt động này kể từ ngày 1/1/2009”

Ngày 20/8/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 11660/BTC-TCT hướng dẫn về áp dụng chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa theo Luật thuế TNDN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN, trong đó hướng dẫn:

– Trường hợp đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ:

+ Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhưng có phát sinh thu nhập từ hoạt động xã hội hóa hay cơ sở kinh doanh có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa không thành lập cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa nếu đủ điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường kể từ ngày 01/01/2009.

+ Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 01/01/2009 mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% nếu đủ điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa kể từ ngày 01/01/2009.”

Căn cứ các quy định nêu trên, quá trình thanh tra, kiểm tra nếu Cục Thuế có cơ sở xác định từ năm 2009 Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Gia Lâm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đáp ứng các điều kiện thuộc Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013) thì từ ngày 01/01/2009 Xí nghiệp được chuyển sang áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đối với các khoản thu nhập khác không thuộc thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường như: vệ sinh văn phòng, cho thuê văn phòng… thì Xí nghiệp phải kê khai theo mức thuế suất phổ thông theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Gia Lâm được biết.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

Bài viết cùng chủ đề: