Hướng dẫn về nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN

Công văn số: 4859/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Phú Yên
– Công ty TNHH Công nghiệp Semco
(Đ/C: Lô B1 KCN Hòa Hiệp – huyện Đông Hòa – tỉnh Phú Yên)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2272/.CT-KTNB ngày 20/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên và công văn số 34/CV-SC ngày 8/9/2014 của Công ty TNHH Công nghiệp Semco về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Tại Khoản 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/.TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN quy định:

Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

– Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

– Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/.NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

– Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây.”

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên trên cơ sở các căn cứ pháp lý được trích dẫn nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên và Công ty TNHH Công nghiệp Semco biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: