Hướng dẫn thuế TNDN đối với DN thuộc lĩnh vực công nghệ cao

Công văn số 5672/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

 

Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Long An
– Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên
(Địa chỉ: KCN Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

 

 

Trả lời công văn số 96/2014/CV/E-BLOCK ngày 10/10/2014 của Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên (Công ty) về việc ưu đãi thuế TNDN, sau khi xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 (Điều 13, Điều 14) và Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về thuế TNDN (Điều 15, Điều 16) (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009) quy định: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao (CNC) theo quy định của pháp luật được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm; được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008 quy định: Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển bao gồm Công nghệ vật liệu mới.

Theo Danh mục công nghệ cao ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển thì công nghệ chế tạo vật liệu siêu bền, siêu nhẹ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

Tại Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Điều 1. Thẩm quyền chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận hoạt động) và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Điều 4. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hoạt động

1. Giấy chứng nhận hoạt động có hiệu lực kể từ ngày cấp và có giá trị đến khi kết thúc dự án, đề tài, đề án.

2. Giấy chứng nhận hoạt động chỉ có giá trị đối với từng dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và là căn cứ để tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 12 Luật Công nghệ cao và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.”

Tại Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

“Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao như sau:

Điều 2. Tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao

1. Dự án được xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

a) Công nghệ được sử dụng trong dự án ứng dụng công nghệ cao phải là công nghệ thế hệ mới và thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao đã hoặc đang triển khai, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Khoản 1 của Điều này.

3. Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao chưa triển khai, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải cam kết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 1 của Điều này.

Điều 3. Tiêu chí xác định dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC

1. Dự án được xác định là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

a) Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ

CNC

thuộc Danh mục sản phẩm

CNC

được khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm

CNC

đã hoặc đang triển khai, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Khoản 1 của Điều này.

3. Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC chưa triển khai, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải cam kết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 1 của Điều này.”

Theo quy định tại Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC, doanh nghiệp CNC (gọi chung là Giấy chứng nhận) là căn cứ để tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Luật CNC và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, trong đó có nội dung giải trình rõ sản phẩm tạo ra phải thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định trên, giao Cục Thuế tỉnh Long An rà soát cụ thể, nếu Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch bê tông hấp siêu nhẹ của Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên là dự án đầu tư mới thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển quy định tại Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg và thực hiện đúng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuộc lĩnh vực công nghệ cao nêu trên;

Đây là dự án đầu tiên và duy nhất của Chi nhánh cũng như của Công ty, Công ty và Chi nhánh được thành lập chỉ để thực hiện dự án đầu tư này; Kể từ khi thành lập Công ty cho đến khi thành lập Chi nhánh, Công ty không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác và đến nay Công ty Tân Kỷ Nguyên đã hoàn thành thủ tục chuyển trụ sở về tỉnh Long An để quản lý doanh nghiệp một cách thống nhất và toàn diện thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: