Hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với DN thực hiện xã hội hóa

Công văn số 1355/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 623/CT-TT&HTNNT ngày 2/10/2013;

– Số 717/CT-TT&HTNNT ngày 1/11/2013 (báo cáo và bổ sung hồ sơ)

Đề nghị hướng dẫn vướng mắc chính sách ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Vĩnh Long; (sau đây gọi là Công ty).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 1 Điều 16 Chương IV Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định:

“Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với CQT khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế”

– Điểm a, Khoản 5 Điều 9 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC hướng dẫn:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định; người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

– Khoản 10 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC quy định:

“10. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định; cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện:

– Tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế so với đơn vị tự kê khai (kể cả trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai để được hưởng ưu đãi thuế) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với số thuế TNDN do kiểm tra, thanh tra phát hiện (bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm và số thuế TNDN thuộc đối tượng được ưu đãi thuế theo quy định đã kê khai nhưng chưa xác định số thuế được ưu đãi).”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty chưa đăng ký với cơ quan thuế là cơ sở thực hiện xã hội hóa thì chưa đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Sau khi đăng ký với cơ quan thuế là cơ sở thực hiện xã hội hóa (nhưng phải đảm bảo trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Công ty) mà Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế và các văn bản pháp luật có liên quan thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Nếu Công ty xác định có sự sai sót, nhầm lẫn trong hồ sơ khai thuế gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì Công ty được kê khai điều chỉnh bổ sung, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra; kiểm tra tại trụ sở Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết. Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và các quy định nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: