Giải đáp chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với DN thành lập mới từ dự án đầu tư

Công văn số 2923/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 2065/CT-TTr2 ngày 24/2/2014;

– Số 694/CT-TTr2 ngày 14/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Về ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH De Heus (Công ty)

Các căn cứ pháp lý liên quan đến trường hợp của Công ty cụ thể như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư năm 2008

– Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC:

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có:

– Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

– Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

– Tại Tiết e Khoản 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC nêu trên quy định:

“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

– Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

– Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

– Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây”.

2. Về ưu đãi đầu tư mở rộng

– Căn cứ tại:

+ Khoản 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC

+ Khoản 5 Điều 23 Chương VII Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, Nghị định số 122/2011/NĐ – CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

“- Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư:

+ Xây dựng dây chuyền sản xuất mới;

+ Mở rộng quy mô;

+ Đổi mới công nghệ;

+ Cải thiện môi trường sinh thái;

+ Nâng cao năng lực sản xuất

thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%”.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương trên cơ sở các căn cứ pháp lý được trích dẫn nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: