Chính sách ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư

Công văn số 5894/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi:Công ty cổ phần xây dựng Giao thông II Thái Nguyên.
(Đ/c: phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 214CV/CT đề ngày 29/10/2014 của Công ty cổ phần xây dựng giao thông II Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Đối với giai đoạn năm 2002-2003: 

Công ty là doanh nghiệp:

+ Được thành lập do cổ phần hóa chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần

+ Với ngành nghề xây dựng các công trình hạ tầng đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 775/2002/QĐ-UBND ngày 3/4/2002

+ Với mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 25%, được miễn 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Thực tế công ty đã áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN 25% năm 2002, năm 2003.

– Đối với giai đoạn năm 2004-2008:

Tại điểm 3, phần I, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

“3. + Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư;

+ Các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì:

Cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng đến ngày 01/01/2004).”

Tại điểm 2.2, Mục II, phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định:

“2.3 Thuế suất 20% được áp dụng trong 10 năm, kể từ khi CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh;”

Tại điểm 5.1 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“5.1 CSKD trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 1/1/2004 được chuyển đổi thuế suất thuế TNDN ưu đãi như sau:

a) CSKD trong nước đang áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp trước ngày 1/1/2004 nay vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư như đã ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư được chuyển đổi áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại như sau:

– Thuế suất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là 25%, từ ngày 01/01/2004 chuyển sang áp dụng thuế suất 20% cho đến hết thời gian ưu đãi còn lại;…”

Như vậy, trường hợp của Công ty đang được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 25% do đó từ ngày 01/01/2004 được chuyển sang áp dụng thuế suất 20% cho đến hết thời gian ưu đãi còn lại (đến hết năm 2011).

– Đối với giai đoạn từ năm 2009:

Tại điểm 1.3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

“- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;”

Tại điểm 2 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“2. DN đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế TNDN hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Thông tư này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Thông tư này cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2009″.

Tại điểm c, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC của BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại TT số 130/2008/TT-BTC:

c) Bổ sung điểm 1.3 mục III Phần H như sau:

Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo trường hợp DN thành lập mới từ dự án đầu tư vào các ngành nghề đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì doanh nghiệp phải phát sinh doanh thu, thu nhập từ quá trình hoạt động của các dự án đầu tư nêu trên.

Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện thi công, xây dựng các công trình này thì phần thu nhập từ hoạt động thi công, xây dựng các công trình này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.”

Căn cứ quy định nêu trên:

– Nếu Công ty cổ phần xây dựng Giao thông II Thái Nguyên có thực hiện dự án đầu tư vào các ngành nghề đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định và có phát sinh doanh thu, thu nhập từ quá trình hoạt động của các dự án đầu tư nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại điểm 1.3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

– Nếu CTCP xây dựng Giao thông II Thái Nguyên là đơn vị nhận thầu thi công các công trình nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại điểm 1.3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đề nghị CTCP xây dựng Giao thông II Thái Nguyên căn cứ hướng dẫn nêu trên và thực tế đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần xây dựng Giao thông II Thái Nguyên biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

Bài viết cùng chủ đề: