Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa và dự án đầu tư

Công văn số 5877/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 7738/CT-TTr2 ngày 17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa:

– Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;”.

– Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế.”.

– Tại khoản 4 Mục XII Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “4. Cơ sở thực hiện xã hội hóa do tổ chức, cá nhân thành lập phải đăng ký nội dung hoạt động chuyên môn với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đăng ký hoạt động với cơ quan thuế để làm căn cứ ưu đãi hoặc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”.

– Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

– Tại Mục II danh mục loại hình; tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo QĐ 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng CP quy định đối với loại hình Trung tâm dạy nghề phải đáp ứng các điều kiện sau:

+Quy hoạch mạng lưới (Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề); Quy mô đào tạo tối thiểu (50 học sinh);

+Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo; Diện tích đất sử dụng tối thiểu (10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị);

+Tiêu chuẩn thiết kế (Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi);

+Số lượng nghề đào tạo (Có chương trình dạy nghề theo quy định);

+Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hoạt động dạy nghề phải tuân theo quy định của Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006 và là hoạt động có điều kiện phải được đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề; Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thay thế QĐ 72/2008/QĐ-BLĐTBXH quy định thẩm quyền; trình tự; thủ tục đăng ký; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trình độ cao đẳng nghề; trung cấp nghề và sơ cấp nghề; việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề; nộp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề).

Việc thành lập loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề thực hiện theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội (thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH) về quy định thành lập, cho phép thành lập; chia; tách; sáp nhập; giải thể trường cao đẳng; trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Căn cứ các quy định nêu trên; trường hợp Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long) có đăng ký kinh doanh hoạt động dạy nghề, thành lập loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề (Trung tâm dạy nghề) nếu trong niên độ thanh tra 2009-2011 Công ty chưa thực hiện các thủ tục để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về đăng ký hoạt động dạy nghề thì Công ty chưa đảm bảo quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Trường hợp Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD được Sở ban ngành có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm dạy nghề nếu Công ty chưa đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động và thực tế chưa đáp ứng các điều kiện cụ thể quy định tại Mục II Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (loại hình Trung tâm dạy nghề) thì Công ty chưa đủ điều kiện được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề.

2. Ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư:

-Tại điểm 35 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng trường học; cơ sở giáo dục; đào tạo dân lập; tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; giáo dục đại học”,

Mục VI, Phần B, Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

và điểm 55

“Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn,

Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/.NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

-Tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định: “Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới; mở rộng quy mô; đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường sinh thái; nâng cao năng lực sản xuất; thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

4. Được miễn 03 năm; và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”.

-Tại điểm 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định: “5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất); chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long vào tháng 10/2007. Trước thời điểm này, Công ty TNHH Cửu Long đang thực hiện 02 dự án đầu tư: “Trung tâm đào tạo kỹ thuật quốc tế Cửu Long – TW1” (dự án 2 hoạt động từ ngày 06/02/2007) và “Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng tay nghề công nhân” (dự án 1 hoạt động từ ngày 09/12/2004).

+Dự án 2 là dự án đầu tư mở rộng quy mô của Công ty TNHH Cửu Long trên cơ sở dự án 1 thì Dự án 2 được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng đối với phần thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính theo điều kiện thực tế đáp ứng.

+Do vậy, Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long sẽ tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà Công ty TNHH Cửu Long đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tình hình thực tế việc kê khai ưu đãi thuế TNDN của Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD đối với 02 dự án đầu tư và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế rà soát lại các đơn vị thực hiện xã hội hóa trên địa bàn nếu có nội dung cần sửa đổi; bổ sung tại Danh mục chi tiết các loại hình; tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa, thì báo cáo để Tổng cục Thuế tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: