Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

Công văn số 2565/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: – Nhà máy Luyện phôi thép – Công ty CP thép Pomina
(Đường số 9, KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
– Công ty Cổ phần thép Pomina
(Số 1 đường 27 KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2/BGĐ/1410 ngày 28/4/2014; công văn số 2/BGĐ/214074 ngày 24/3/2014 của Nhà máy Luyện phôi thép – CN Công ty CP thép Pomina và công văn số 2/BGĐ/1408 ngày 21/4/2014 của Công ty CP thép Pomina về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư Nhà máy Luyện phôi thép. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về sáp nhập doanh nghiệp như sau:

“1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”

– Điểm 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 22/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.”

– Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

– Tại Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp không được ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại.”

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 12289/CT-TTHT ngày 19/12/2013, báo cáo của Công ty tại các công văn gửi Bộ Tài chính nêu trên thì dự án Nhà máy Luyện phôi thép tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là dự án đầu tư mở rộng của Công ty CP Thép Thép Việt:

– Năm 2008, Công ty CP Thép Thép Việt chuyển nhượng dự án đầu tư mở rộng nêu trên cho Công ty CP Thép Pomina và Công ty CP Thép Thép Việt sáp nhập vào Công ty CP Thép Pomina. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, từ cuối năm 2008 Công ty CP Thép Pomina bắt đầu đầu tư xây dựng nhà máy, đến giữa năm 2012 mới hoàn thành và đưa vào hoạt động thì Công ty CP Thép Pomina không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ dự án Nhà máy Luyện phôi thép nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: