Hướng dẫn miễn giảm thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng quy mô

Công văn số 2526/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 905/CT-THNVDT ngày 05/3/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách miễn giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Quadrille Việt Nam (Điểm 4 Mục I công văn), TCT có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 3 Mục III Phần E TT số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BTC về miễn giảm thuế TNDN:

” Cơ sở kinh doanh (CSKD) đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo Điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng Mục đầu tư thì CSKD có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng Mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, CSKD đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư…”.

– Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC về miễn giảm thuế TNDN:

“2. CSKD đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm có đầu tư mang lại như sau:

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng Mục đầu tư thì CSKD có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng Mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, CSKD đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư…”.

– Điểm 6 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC về miễn giảm thuế TNDN:

“6. CSKD đang hưởng miễn thuế, giảm thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và TT số 88/2004/TT-BTC , theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại.

Trường hợp thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN đang hưởng thấp hơn thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN theo qui định tại Thông tư này thì CSKD hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo qui định tại Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007…”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Quadrille Việt Nam có dự án đầu tư mở rộng, thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng Mục đầu tư, đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể dự án đầu tư mở rộng của Công ty.

Thực tế Công ty đã xác định thời gian miễn giảm thuế tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất kinh doanh hay lựa chọn theo từng hạng Mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế xác định mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại từng thời Điểm cụ thể theo Điều kiện thực tế đáp ứng.

TCT thông báo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và căn cứ tình hình cụ thể của Công ty để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: