Hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế và tiền chậm nộp đối với thuế TNDN từ kinh doanh BĐS

Công văn số 5618/TCT-CS
V/v quản lý thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

1. Về xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với việc kê khai thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

– Tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì bị xử phạt 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu và tiền phạt chậm nộp tiền thuế (tiền chậm nộp).

– Tại Điều 5 Nghị định 98/2007/NĐ-CP nêu trên quy định về thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật về thuế như sau:

“1. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt là 02 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện.

2. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện.

Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế là

  • ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế mà người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế
  • hoặc ngày tiếp theo ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế. …”

Căn cứ quy định nêu trên, nếu cơ quan thuế thanh tra phát hiện Công ty TNHH nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội kê khai sai thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp thì Công ty bị xử phạt về hành vi khai sai và tính tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp hành vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội quá thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật về thuế thì không xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Ngoài ra, theo hồ sơ gửi kèm thì Công ty TNHH nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội còn có vướng mắc về chính sách tiền thuê đất hiện nay Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đang có công văn số 6145/UBND-KT ngày 15/8/2014 hỏi Bộ Tài chính. Do đó, sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính thì Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện và điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp, số tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ cụ thể hành vi vi phạm pháp luật về thuế và thời điểm xảy ra hành vi vi phạm để xử lý theo đúng quy định.

* Về việc kê khai điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp năm 2008 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội: Công ty TNHH nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội tự kê khai điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp năm 2008 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về việc xử lý vi phạm hành chính thuế đối với hành vi khai sai và tính tiền chậm nộp thuế đối với khoản tiền thuế TNDN tăng thêm do doanh nghiệp đã nộp 30% vào quỹ nhà ở của Thành phố Hà Nội:

Vấn đề này tại Kết luận thanh tra số 39015/KL-CT-TTr1 ngày 13/8/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội có nêu: đối với khoản tiền đã nộp quỹ 30% của Dự án 172 Ngọc Khánh (bao gồm cả thuế TNDN), do vậy số thuế TNDN này chưa truy thu, chưa tính phạt 10% và đang được ghi nhận bù trừ với số thuế TNDN phải nộp tăng qua thanh tra. Cục Thuế TP Hà Nội có công văn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về nội dung này.

Do vấn đề vướng mắc còn đang được báo cáo Ủy ban nhân dân TP Hà Nội. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định phù hợp với tình hình thực tế. Trường hợp trong quá trình xử lý, Cục Thuế còn phát sinh vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể và đề xuất phương án xử lý về Tổng cục để xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

Bài viết cùng chủ đề: