Hướng dẫn xác định nghĩa vụ thuế TNDN Công ty có phần vốn Nhà nước

Công văn số 5628/TCT-CS
V/v xác định nghĩa vụ thuế đối với phần vốn nhà nước

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ngày 27/11/2014, Tổng cục Thuế đã mời các đơn vị có liên quan (SCIC, Cục Thuế TP.Hải Phòng và Công ty) họp bàn và đề xuất các phương án xử lý về việc giải quyết kiến nghị của Công ty CP Cung ứng Lao động & Thương mại Hải Phòng tại công văn số 60/2014/CV ngày 27/10/2014. Tiếp theo, ngày 8/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2245/CT-Ktr1 ngày 1/12/2014 của Cục Thuế TP.Hải Phòng về việc xử lý khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế TNDN qua kiểm tra.

Qua nghiên cứu hồ sơ kèm theo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục Biên bản kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 6/7/2012, Công ty CP Cung ứng lao động và thương mại có ý kiến: số tiền 234.376.120 đồng là số thuế TNDN từ 1/7/2007 và năm 2008 nằm trong số tiền thuế miễn, giảm Công ty đã hạch toán tăng nguồn vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, SCIC đã bán hết vốn nhà nước và thu về SCIC nên Doanh nghiệp không có nguồn vốn để thực hiện với NSNN. Vì vậy Công ty đề nghị Cục Thuế Hải Phòng làm việc với SCIC để giải quyết theo chỉ đạo tại công văn số 16064/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Tại công văn số 2245/CT-Ktr1 ngày 1/12/2014 nêu trên, Cục Thuế Hải Phòng có báo cáo: Căn cứ tài liệu Công ty đã cung cấp bổ sung liên quan đến việc hạch toán khoản thuế TNDN được ưu đãi thể hiện Công ty không hạch toán tăng phần vốn góp của Nhà nước (Vốn điều lệ doanh nghiệp vẫn là 5 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước vẫn chiếm 51% vốn điều lệ là 2,55 tỷ đồng), Công ty cũng không nộp phần cổ tức được chia về SCIC, lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN Công ty hạch toán vào quỹ đầu tư phát triển.

Do vậy, SCIC không có căn cứ để chuyển trả cho Công ty theo đề nghị của Cục Thuế TP.Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng đã nộp đủ tiền thuế TNDN do không được miễn giảm là 234 triệu vào NSNN.

Từ các vấn đề nêu trên, Tổng cục Thuế đề xuất trình lãnh đạo Bộ như sau:

Căn cứ ý kiến của SCIC và Cục Thuế nêu tại cuộc họp về việc Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng chưa thực hiện tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp, do đó việc Công ty báo cáo rằng Công ty đã hạch toán tăng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thu về SCIC là chưa có cơ sở, nên chưa có căn cứ để xử lý theo công văn số 16064/BTC-TCT ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính. Do đó, SCIC có ý kiến chính thức về kiến nghị của Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng liên quan đến phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 26/12/2014 để TCT có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ trả lời Cục Thuế và Công ty.

Xin cám ơn sự phối hợp công tác của Quý đơn vị./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: