Hướng dẫn về khiếu nại ưu đãi thuế TNDN

Công văn số: 4200/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Thái Nguyên.
(Đ/c: Phố Bạch Mỏ, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 166CV/CT ngày 11/09/2014 của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trình tự khiếu nại:

“1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Điều 49 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 nêu trên quy định về hình thức khiếu nại:

Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại. Đơn khiếu nại lần đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Đơn khiếu nại lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-GQKN ngày 28/8/2014 về giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Thái Nguyên, nhưng Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Thái Nguyên chưa đồng ý với Quyết định khiếu nại nêu trên của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên thì Công ty có quyền tiếp tục thực hiện thủ tục khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Thái Nguyên được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

 

Bài viết cùng chủ đề: