Hướng dẫn về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Công văn số 3318/TCT-CS 
V/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1291/CT-TTHT ngày 15/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Phước căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để xác định cho phù hợp, cụ thể:

– Trường hợp doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư và không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng.

– Trường hợp doanh nghiệp tư nhân nếu được thành lập từ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức, chuyển đổi chủ sở hữu (trên cơ sở kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động) thì không được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà chỉ được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của dự án trước khi chuyển đổi cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: