Hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển lỗ

Công văn số: 3144/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 2052/CT-TTr2 ngày 22/01/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển lỗ của Công ty TNHH Việt Nam Iritani, sau khi xin ý kiến Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế và Vụ Chế độ Kế toán Kiểm toán (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội quy định:

“1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “RND”). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam; thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán; nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

– Tại Luật thuế TNDN năm 2003, Luật thuế TNDN năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành đến quy định:

Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm.

– Tại Luật quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành quy định đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

– Tại các mẫu biểu về khai thuế TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thuế đều tính theo đồng Việt Nam.

– Tại điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế quy định đồng tiền khai thuế là đồng Việt Nam.

Theo công văn trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì Công ty TNHH Việt Nam Iritani được Bộ Tài chính cho phép sử dụng đồng ngoại tệ (đồng USD) làm đơn vị tiền tệ trong hạch toán kế toán.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Iritani được Bộ Tài chính cho phép sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán và đã quy đổi ra đồng Việt Nam khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế, khi Công ty thực hiện chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng đồng Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước đã nộp cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của từng đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: