Hướng dẫn chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN đối với DN nhà nc cổ phần hóa

Công văn số 3310/TCT-CS

V/v Chính sách thuế TNDN

 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30972/CT-HTr ngày 24/6/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định:

“Điều 38. Cơ sở kinh doanh :

– đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới,

-mở rộng quy mô,

– đổi mới công nghệ,

-cải thiện môi trường sinh thái,

-nâng cao năng lực sản xuất

được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại”.

Căn cứ quy định nêu trên, năm 2005 và năm 2006 Công ty có dự án đầu tư mở rộng nằm trong Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì Công ty được miễn giảm thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

Tại điểm 4 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì áp dụng điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ; mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập theo quy định tại Thông tư này”.

Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần quy định doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi quy định:

“Điều 36. Doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng ưu đãi sau:

1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại khoản 3 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất theo chế độ quy định”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC. Trong cùng khoảng thời gian Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mở rộng và diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì Công ty được lựa chọn ưu đãi có lợi nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: