Điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể

Công văn số: 5802/TCT-QLN
V/v không xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 thì điều kiện áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập.

b) Đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.”

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với Chi nhánh Công ty xây dựng 48 Tây Ninh tại công văn số 4480/CT-QLN ngày 28/11/2014; Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 08- Xí nghiệp Ninh Sơn tại công văn 4483/CT-QLN ngày 28/11/2014; Công ty Xây dựng và sửa chữa công trình tại công văn số 4481/CT-QLN ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Thuế thông báo:

Trường hợp của Chi nhánh Công ty xây dựng 48 Tây Ninh; Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 08 – Xí nghiệp Ninh Sơn; Công ty Xây dựng và sửa chữa công trình (MST: 0100104267-005) không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế theo quy định nêu trên do là các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: