Quy định về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với DN thực hiện dự án tại nhiều địa bàn

Công văn số 1860/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 6268/CT-THNVDT đề ngày 25/12/2013;

– Số 6413/CT-THNVDT đề ngày 31/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc xác định chính sách ưu đãi thuế đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại nhiều địa bàn.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điều 33 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ:

Quy định điều kiện ưu đãi thuế TNDN:

“Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế TNDN:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất là:

a) Ở đô thị loại 1 và loại 2: 100 người;

b) Ở địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục B hoặc Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định này: 20 người;

c) Ở địa bàn khác: 50 người.”

– Điều 33 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ:

Quy định điều kiện ưu đãi thuế TNDN:

“Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.”

– Khoản 1, 2 Điều 18 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008 số 14/2008/QH12 của Quốc hội khóa 12:

Quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

2. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không được ưu đãi thuế; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ doanh thu giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.”

– Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính bổ sung quy định:

“4. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư nếu có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư và ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của từng trường hợp cụ thể để hướng dẫn các đơn vị thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã ban hành các công văn số 2527/TCT-CS ngày 7/8/2013; công văn số 4046/TCT-CS ngày 11/10/2010; công văn số 2136/TCT-CS ngày 17/6/2010 trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ quy định của pháp luật và tham khảo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại các văn bản nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: