Chính sách thuế đối với trường hợp TSCĐ không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ dụng cụ

Số: 661/TCT-CS V/v chính sách thuế đối với TSCĐ không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ dụng cụ

 

Kính gửi:- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
– Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3769/CT-TTHT ngày 09/10/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; công văn số 3987/TT-HT ngày 10/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về thời điểm áp dụng đối với tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điều 1 Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 10/07/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:

“11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.

– Tại điểm 1, điều 14, chương IV Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 10/07/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.”

– Tại điểm d, khoản 2.2, điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần cho chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.”

Căn cứ quy định nêu trên thì đối với các TSCĐ của doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24/5/2013 của Bộ Tài chính thì giá trị còn lại của tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 45/2013/TT-BTC là ngày 10/6/2013. Việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 2.2, điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: