Những vướng mắc về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác

Công văn 3616/TCT-DNL
V/v  kê khai, nộp thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5712/CT-KTr1 ngày 13/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế nêu vướng mắc về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, hướng dẫn về kê khai, nộp thuế TNDN:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:

e) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

g) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng.”

Tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, hướng dẫn về kê khai, nộp thuế TNDN:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:

đ) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

e) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó. Đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng.”

Trường hợp Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, có thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó . Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh khác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: