Giải đáp thắc mắc về lập bảng kê 01/TNDN đối với sản phẩm lâm nghiệp

Công văn số: 5709/TCT-CS

Chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4550/CT-THNVDT ngày 22/10/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vướng mắc về lập bảng kê 01/TNDN đối với sản phẩm lâm nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp:

  • Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;
  • mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm; vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra;
  • mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra,
  • mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình; cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình; cá nhân không kinh doanh

phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.”

Tại Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“2.4. Chi phí của DN mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; …”

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;…”

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định

  • trường hợp DN mua lâm sản của người sản xuất trực tiếp bán ra theo quy định của Pháp luật liên quan thì doanh nghiệp lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định;
  • trường hp doanh nghiệp mua lâm sản của tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh và hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC

thì không thuộc đối tượng được lập bảng kê thu mua hàng hóa; dịch vụ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

Bài viết cùng chủ đề: