Hướng dẫn hoàn thuế TNDN đối với các công ty quốc phòng

Công văn số 4844/TCT-KK
V/v hoàn thuế TNDN của các công ty quốc phòng

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Ngày 22/10/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3003/CT- KK&KTT ngày 20/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc hoàn thuế TNDN của các công ty quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được hoàn thuế:

– Điều 1 Thông tư số 150/2009/TTLT/BTC-BQP ngày 22/07/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu NSNN đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quy định:

“Cuối năm, các công ty quốc phòng thực hiện quyết toán

  • Thuế TNDN từ hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
  • Thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ khác

với Bộ Quốc phòng theo đúng chế độ quy định.

Trên cơ sở quyết toán của các công ty quốc phòng, Bộ Quốc phòng xác định số nộp chính thức của các công ty quốc phòng và nộp vào NSNN. Sau khi nộp thuế TNDN của các Công ty Quốc phòng theo quyết toán, Bộ Quốc phòng gửi BTC số nộp của Công ty Quốc phòng ở từng địa phương để thực hiện việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật NSNN”.

– Tại công văn số 16741/BTC-TCT ngày 03/12/2013 của BTC về việc nộp thuế TNDN của các công ty quốc phòng có hướng dẫn: “2. Nộp thuế TNDN quyết toán năm:

Trên cơ sở quyết toán của các công ty quốc phòng, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng

  • Lập Bảng kê quyết toán số thuế TNDN phải nộp của các công ty quốc phòng (bao gồm: tổng số phải nộp theo quyết toán, số đã nộp, số còn phải nộp) theo mẫu số 03/TNDN-QP (ban hành kèm theo công văn này) gửi Tổng cục Thuế;
  • Tổng hợp số thuế TNDN còn phải nộp sau quyết toán của các công ty quốc phòng có trụ sở trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
  • Lập chứng từ nộp tiền vào NSNN tương ứng Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố.

Thời hạn nộp thuế TNDN còn phải nộp sau quyết toán vào NSNN chậm nhất là ngày 30/6 năm tiếp theo.

Số tiền thuế nộp thừa sau quyết toán của từng công ty quốc phòng (nếu có) được xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.”

 

Như vậy, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng là đơn vị tổng hợp số thuế TNDN phải

  • Nộp theo quyết toán của các công ty quốc phòng,
  • Gửi danh sách cho Tổng cục Thuế
  • Nộp số thuế TNDN phải nộp của các công ty quốc phòng vào NSNN tương ứng Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố nơi có công ty quốc phòng.

Trên cơ sở thông báo về việc nộp thuế TNDN của các công ty quốc phòng và Bảng kê quyết toán số thuế TNDN phải nộp của các công ty quốc phòng mà Tổng cục Thuế gửi, các Cục Thuế theo dõi nghĩa vụ thuế TNDN phải nộp của từng công ty quốc phòng.

Trường hợp có số thuế TNDN nộp thừa theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì đối tượng được hoàn thuế là các công ty quốc phòng.

2. Xử lý số liệu trên số thuế:

Công văn số 4550/TCT-KK ngày 16/10/2014 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn việc hạch toán số phải nộp và số đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty quốc phòng như sau:

– Nhập số phải nộp theo quyết toán thuế TNDN vào chức năng Tờ khai các loại thuế khác trên phần mềm quản lý thuế.

– Nhập số thuế tạm nộp theo quý và số thuế nộp theo quyết toán thuế (Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng đã thực hiện nộp tại Kho bạc nhà nước các tỉnh/thành phố) bằng chức năng Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản trên phần mềm quản lý thuế.

Trên cơ sở đó, trường hợp phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa sau quyết toán sẽ phản ánh trên số thuế của công ty quốc phòng.

Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã hạch toán chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty quốc phòng vào chức năng chứng từ nộp vãng lai thì phải hạch toán điều chỉnh và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4550/TCT-KK ngày 16/10/2014.

Khi thực hiện hoàn thuế nộp thừa, căn cứ Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN sau khi có xác nhận của KBNN, Cục Thuế tổng hợp số tiền thuế nộp thừa đã hoàn trả vào hệ thống phần mềm quản lý thuế (QLT).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: