Xác định doanh thu, chi phí, thu nhập để tính thuế TNDN

Công văn số 750/TCT-CS ngày 11/03/2014 

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1905/CT-KTT2 ngày 06/11/2013 và công văn số 531/CT-KTT2 ngày 24/5/2013 của Cục Thuế tỉnh An Giang về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Tại điều 20 Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 thay thế Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 về chế độ tài chính quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định:

“Thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Tại khoản a, điểm 2, điều 5 Thông tư số 05/2013/TT-BTC ngày 9/1/2013 thay thế Thông tư số 12/2006/TT-BTC ngày 21/2/2006 hướng dẫn chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định:

“Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định.

Đối với số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của các khoản nợ còn lại thì không phải hạch toán thu nhập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo dõi ngoài bảng để đôn đốc thu; khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh.”

Tại điểm g, khoản 3, điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 thay thế Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 quy định về doanh thu xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo Luật thuế TNDN đối với hoạt động tín dụng:

“g) Đối với hoạt động tín dụng, hoạt động cho thuê tài chính là tiền lãi cho vay, doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012; Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành của từng thời kỳ.

Về việc xác định doanh thu, chi phí, thu nhập để tính thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành của từng thời kỳ.

2.Khoản chi phí thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông:

Tại điểm 2.5d, khoản 2 điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Tại tiết d, khoản 2, điều 2 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 (có hiệu lực từ ngày 11/6/2003) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định: “2. Các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động quy định tại Điều 4 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: d) Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp;”

– Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013) thay thế Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ không còn điều khoản quy định về các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động.

– Tại khoản 2 điều 59 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH 13 quy định về thù lao của thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng (tổ chức tín dụng) tổ chức dưới hình thức Công ty cổ phần do Đại hội cổ đông quyết định hàng năm.

– Tại điều 31 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH13 quy định Điều lệ của TCTD: “m) Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát;”

– Tại khoản 1, điều 62 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH13 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không phải là người điều hành tổ chức tín dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp Ngân hàng TMCP phát triển MêKông có phát sinh khoản thù lao trả cho các thành viên HĐQT nếu thực tế có tham gia điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đầy đủ chứng từ theo quy định và phù hợp với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Riêng quy định về Hợp đồng lao động, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003, Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ để áp dụng cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: