Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất

Công văn số 1828/TCT-CS

V/v quyết toán thuế TNDN

Kính gửi: Tổng công ty SXĐTDVXNK Bình Định
(Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 195/TCT – TCKT ngày 24/4/2014

– Số 01/TCT – TCKT ngày 02/01/2014 của Tổng công ty SXĐTDVXNK Bình Định (Tổng công ty PISICO)

Về việc giải trình một số nội dung liên quan đến quyết toán thuế TNDN năm 2012.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với chi phí trích khấu hao TSCĐ và lãi vay xây dựng nhà làm việc văn phòng của Tổng công ty PISICO; TCT đã hướng dẫn tại công văn số 4353/TCT-CS ngày 12/12/2013.

Về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê lại:

– Đất gắn với cơ sở hạ tầng;

– Công trình kiến trúc trên đất

của Tổng công ty PISICO thì Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung như sau:

Căn cứ tại:

– Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội khóa 11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội khóa 12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Công văn số 4125/BTC – TCT ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất trong KCN, KCX;

– Công văn số 13480/BTC – CST ngày 23/9/2009 của Bộ Tài chính về việc thu nhập đối với hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN;

Trường hợp Tổng công ty PISICO có dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN và được giao đất, cho thuê đất trước ngày 1/1/2009 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; sau đó Tổng công ty PISICO thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho các doanh nghiệp trong KCN thuê lại đất đã phát triển hạ tầng thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Đối với các dự án của Tổng công ty PISICO được giao đất, cho thuê đất từ ngày 1/1/2009 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó Tổng công ty PISICO thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho các doanh nghiệp trong KCN thuê lại đất đã phát triển hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội khóa 12 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty PISICO biết và thực hiện, đề nghị Tổng công ty PISICO liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Định để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

Bài viết cùng chủ đề: