Phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Công văn số 5901/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4126/CT-TTr ngày 3/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm 2.13 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định:

– Chi về mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật,

– Bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ,

– Nhãn hiệu thương mại,

– Lợi thế kinh doanh…

được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 3 năm.”

– Tiết d Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“Riêng các chi phí phát sinh trong nội bộ để doanh nghiệp có:

– Nhãn hiệu hàng hóa,

– Quyền phát hành,

– Danh sách khách hàng,

– Chi phí phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu và

– Các khoản mục tương tự không đáp ứng được tiêu chuẩn và

– Nhận biết TSCĐ vô hình được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.”

– Tiết b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản:

“b) Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất được trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất theo chế độ quy định thì khoản chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất phải tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo nguyên tắc nêu tại Điểm 2a Điều 2 nêu trên.

Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất lâu dài để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trường hợp bên nhận quyền quyền sử dụng đất có đưa giá trị quyền sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không được trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất theo chế độ quy định thì khoản chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất tạm thời chưa phải tính thuế TNDN. Trường hợp sau khi góp vốn, doanh nghiệp lại tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tiếp tục mang quyền sử dụng đất đi góp vốn cho đơn vị khác thì doanh nghiệp nhận vốn góp phải kê khai và nộp thuế TNDN.”

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 4126/CT-TTr ngày 3/11/2014 nêu trên, tháng 12/2010 Tổng Công ty Dầu VN góp vốn để thành lập Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh, một phần tài sản góp vốn đã được xác định lại giá trị trên cơ sở định giá của Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Miền Nam, tại Công ty nhận góp vốn là Công ty CP Xăng dầu dầu khí Tây Ninh không phát sinh các khoản chi phí để có được lợi thế vị trí địa lý đó, vì vậy Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh không được phân bổ dần giá trị lợi thế vị trí địa lý vào chi phí kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: