Nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Công văn 3595/TCT-DNL
V/v kê khai, tính, nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ đầu tư ra nước ngoài

Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

 

Trả lời công văn số 0607/PLX-TCKT ngày 16/05/2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc kê khai, tính, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm n Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“2. Thu nhập khác bao gồm: … n) Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;”

Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

“2. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài thì được tính là thu nhập khác của Tập đoàn khi tính thu nhập chịu thuế. Nếu Tập đoàn có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ thì Tập đoàn được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập do Tập đoàn tự lựa chọn (gồm cả hoạt động kinh doanh có thu nhập từ nước ngoài).

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: